OEFRTA | Zamknij

Oferujemy

 

- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
– wysokie wynagrodzenie,
– elastyczny system pracy,
- pełne ubezpieczenie

- dodatek stażowy do wynagrodzenia

- bogaty pakiet socjalny (bony świąteczne, paczki dla dzieci, dopłaty do wczasów i kolonii, fundusz remontowo-budowlany, dopłaty do podręczników, zapomogi losowe)
– przestrzeganie norm czasu pracy kierowców,
– ubezpieczenia grupowe,
– przygotowanie kierowców bez doświadczenia do prowadzenia zestawów C+E w transporcie międzynarodowym

 

- darmowe szkolenia z możliwością zatrudnienia

 

 
 
 
 

 

 
        ADR - przewóz towarów niebezpiecznych

 

 

           KURS ADR - kurs, który zobowiązani są odbyć wszyscy kierowcy, którzy

 

przewożą towary niebezpieczne oraz Ci, którzy z towarami niebezpiecznymi

 

mają lub będą mieć do czynienia (np. załadowcy, magazynierzy itp.). Nie posiadanie 

 

aktualnego zaświadczenia ADR grozi wysoką karą pieniężną!

 

Podstawa prawna:

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367, nr 244 poz. 1454) 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictw i gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakrsu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 619)
Umowa ADR z dnia 30 września 1957 r. (Dz. z 2011 r. Nr. 110, poz. 641) wraz ze zmianami

 

 Warunki przyjęcia na kurs:

a)     ukończone 21 lat
b)     posiadanie prawa jazdy co najmniej kat. B.

 

 Wymagane dokumenty

a)     wniosek
b)     ankieta
c)     ewentualnie ważne zaświadczenie ADR (w celu przedłużenia ważności) 

 

Cel szkolenia:

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do wykonywania bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych różnych klas w przewozie drogowym oraz do zapobiegania, minimalizowania i usuwania zagrożeń powstałych w związku z dokonywanymi przewozami tych towarów. 

 

Prowadzimy kursy

 a) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów 

    niebezpiecznych wszystkich klas,

- kurs początkowy - 24 godziny zajęć + 1 godzina zajęc z zakresu p.poż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej

 

Tematyka szkolenia:

 

 

PROGRAM KURSU POCZĄTKOWEGO PODSTAWOWEGO
W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH WSZYSTKICH KLAS 

 1. Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
 2. Główne rodzaje zagrożeń
 3. Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów
 4. Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń
 5. Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej
 6. Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej
 7. Obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych
 8. Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów
 9. Zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych
 10. Środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych
 11. Informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej
 12. Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego
 13. Manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie
 14. Ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń
 15. Ochrona towarów niebezpiecznych

 

 

- kurs doskonalący (dla osób, które posiadają ważne zaświadczenie ADR) - 16 godzin zajęć + 1 godzina zajęc z zakresu p.poż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej

 

 b) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach,


 

- kurs początkowy - 16 godziny zajęć + 1 godzina zajęc z zakresu p.poż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej

- kurs doskonalący (dla osób, które posiadają ważne zaświadczenie ADR) - 8 godzin zajęć + 1 godzina zajęc z zakresu p.poż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej


 

 

PROGRAM KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO POCZĄTKOWEGO SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W CYSTERNACH – 16 godzin

 
 
 

1.      Zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku.

2.      Szczególne wymagania dotyczące pojazdów.

3.      Ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern.

4.      Dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczania pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.

 

 

 
 
c) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów i przedmiotów klasy 1 - towary
     wybuchowe: materiały stałe lub
 ciekłe mogące wydzielać w wyniku reakcji chemicznej gazy o takiej
       temperaturze i ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą powodować zniszczenia w otaczający       środowisku. 
 
Towary pirotechniczne: materiały lub mieszaniny materiałów przewidzane do wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu lub dymu lub kombinacji tych efektów w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzymującej się egzotermicznej reakcji chemicznej.
 

- kurs początkowy - 8 godziny zajęć + 1 godzina zajęc z zakresu p.poż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej

- kurs doskonalący (dla osób, które posiadają ważne zaświadczenie ADR) - 5 godzin zajęć + 1 godzina zajęc z zakresu p.poż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej

 

 

PROGRAM KURSU POCZĄTKOWEGO SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO

TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH KLASY 1 – 8 GODZIN

 

 1. Specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym pirotechniczne

 2. Szczególne wymagania, w tym zakazy, dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów klasy 1.

 

 
 
d) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów promieniotwórczych klasy 7 -
     towar promieniotwórczy oznacza każdy    materiał zawierający izotopy   promieniotwórcze, w którym
     zarówno stężenie
promieniotwórcze jak i całkowita aktywność w przesyłce przekraczają wartości
     określone
pod 2.2.7.7.2.1 do 2.2.7.7.2.6.
 - kurs początkowy - 8 godziny zajęć + 1 godzina zajęc z zakresu p.poż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej
 
- kurs doskonalący (dla osób, które posiadają ważne zaświadczenie ADR) - 5 godzin zajęć + 1 godzina zajęc z zakresu p.poż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej

 

 

PROGRAM KURSU POCZĄTKOWEGO SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO

TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH KLASY 7 – 8 GODZIN

 


 1. Specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym

 2. Szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych

 3. Szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym.

 

 
 
 

Egzamin przeprowadza się formie testu pisemnego, który składa się  z pytań pochodzących z katalogu pytań egzaminacyjnych, przygotowanego  przez jednostkę upoważnioną przez Ministra właściwego do spraw transportu w drodze zarządzania. Egzamin uważa się za zdany po udzieleniu co najmniej 2/3 poprawnych odpowiedzi.

 
Testy egzaminacyjne:
 

a) kurs podstawowy: 30 pytań jednokrotnego wyboru, co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi  - wynik pozytywny z egzaminu

 
b) kurs specjalistyczny - przewóz w cysternach - 18 pytań, co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi   -
     wynik pozytywny z egzaminu
c) kurs specjalistyczny klasa 7 - 15 pytań, co najmniej 10 poprawnych odpowiedzi   - wynik pozytywny
    z egzaminu
d) kurs specjalistyczny klasa 7 - 15 pytań, co najmniej 10 poprawnych odpowiedzi   - wynik pozytywny
    z egzaminu
 
 
 
 
 


 
 
   Wszelkie zapytnia proszę kierować pod nr.: 18 444 9 400 lub 601 485 336.
 
 
 

 

       
 
 
17
09-17
 
21
09-21
 
02
10-02
 
02
10-02
 
Pracowania psychologiczna
Prowadzimy badania psychotechniczne oraz psychologiczne.
 
Aktualne terminy kursów
zobacz terminarz kursów
 
  strona główna O firmie Nasza oferta Aktualności Terminy zajęć Zgłoszenia Kontakt