OFERTA | Zamknij

 

PRAWO JAZDY KAT. CE "NA AUTOMACIE"

 


 

 
 
 
 

 

 
        ADR - przewóz towarów niebezpiecznych

 

 

           KURS ADR - kurs, który zobowiązani są odbyć wszyscy kierowcy, którzy

 

przewożą towary niebezpieczne oraz Ci, którzy z towarami niebezpiecznymi

 

mają lub będą mieć do czynienia (np. załadowcy, magazynierzy itp.). Nie posiadanie 

 

aktualnego zaświadczenia ADR grozi wysoką karą pieniężną!

 

 

Aby przystąpić do egzaminu ADR należy dostarczyć nam potwierdzenie dokonania opłaty za

 

 

wydanie zaświadczenia ADR wraz z aktualnym zdjęciem osoby ubiegajacej się o jego

 

 

wydanie.

 

 

 Dane do przelewu:

 

Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 

Nr konta: 62 1020 2892 0000 5402 0667 3810

 

Kwota: 50,50 zł

 

Tytuł wpłaty: opłata za zaświadczenie ADR + opłata ewidencyjna CEPIK 

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367, nr 244 poz. 1454) 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów
z zakrsu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 619)
Umowa ADR z dnia 30 września 1957 r. (Dz. z 2011 r. Nr. 110, poz. 641) z późniejszymi zmianami.

 

 Warunki przyjęcia na kurs:

a)     ukończone 21 lat
b)     posiadanie prawa jazdy co najmniej kat. B.

 

 Wymagane dokumenty

a)     wniosek
b)     ankieta
c)     ewentualnie ważne zaświadczenie ADR (w celu przedłużenia ważności) 

 

Cel szkolenia:

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do wykonywania bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych różnych klas w przewozie drogowym oraz do zapobiegania, minimalizowania i usuwania zagrożeń powstałych w związku z dokonywanymi przewozami tych towarów. 

 

Prowadzimy kursy

 a) kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów 

    niebezpiecznych wszystkich klas,

- kurs początkowy - 18 godziny zajęć + 1 godzina zajęc z zakresu p.poż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej

 

Tematyka szkolenia:

 

 

PROGRAM KURSU POCZĄTKOWEGO PODSTAWOWEGO
W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH WSZYSTKICH KLAS 

 1. Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
 2. Główne rodzaje zagrożeń
 3. Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów
 4. Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń
 5. Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej
 6. Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej
 7. Obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych
 8. Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów
 9. Zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych
 10. Środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych
 11. Informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej
 12. Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego
 13. Manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie
 14. Ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń
 15. Ochrona towarów niebezpiecznych

 

 

- kurs doskonalący (dla osób, które posiadają ważne zaświadczenie ADR) - 14 godzin zajęć + 1 godzina zajęc z zakresu p.poż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej

 

 b) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach,


 

- kurs początkowy - 13 godziny zajęć + 1 godzina zajęc z zakresu p.poż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej

- kurs doskonalący (dla osób, które posiadają ważne zaświadczenie ADR) - 6 godzin zajęć + 1 godzina zajęc z zakresu p.poż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej


 

 

PROGRAM KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO POCZĄTKOWEGO SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W CYSTERNACH – 13 godzin

 
 
 

1.      Zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku.

2.      Szczególne wymagania dotyczące pojazdów.

3.      Ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern.

4.      Dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczania pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.

 

 

 
 
c) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów i przedmiotów klasy 1 - towary
     wybuchowe: materiały stałe lub
 ciekłe mogące wydzielać w wyniku reakcji chemicznej gazy o takiej
       temperaturze i ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą powodować zniszczenia w otaczający       środowisku. 
 
Towary pirotechniczne: materiały lub mieszaniny materiałów przewidzane do wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu lub dymu lub kombinacji tych efektów w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzymującej się egzotermicznej reakcji chemicznej.
 

- kurs początkowy - 8 godziny zajęć + 1 godzina zajęc z zakresu p.poż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej

- kurs doskonalący (dla osób, które posiadają ważne zaświadczenie ADR) - 5 godzin zajęć + 1 godzina zajęc z zakresu p.poż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej

 

 

PROGRAM KURSU POCZĄTKOWEGO SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO

TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH KLASY 1 – 8 GODZIN

 

 1. Specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym pirotechniczne

 2. Szczególne wymagania, w tym zakazy, dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów klasy 1.

 

 
 
d) kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów promieniotwórczych klasy 7 -
     towar promieniotwórczy oznacza każdy    materiał zawierający izotopy   promieniotwórcze, w którym
     zarówno stężenie
promieniotwórcze jak i całkowita aktywność w przesyłce przekraczają wartości
     określone
pod 2.2.7.7.2.1 do 2.2.7.7.2.6.
 - kurs początkowy - 8 godziny zajęć + 1 godzina zajęc z zakresu p.poż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej
 
- kurs doskonalący (dla osób, które posiadają ważne zaświadczenie ADR) - 5 godzin zajęć + 1 godzina zajęc z zakresu p.poż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej

 

 

PROGRAM KURSU POCZĄTKOWEGO SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO

TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH KLASY 7 – 8 GODZIN

 


 1. Specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym

 2. Szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych

 3. Szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym.

 

 
 
 

Egzamin przeprowadza się formie testu pisemnego, który składa się  z pytań pochodzących z katalogu pytań egzaminacyjnych, przygotowanego  przez jednostkę upoważnioną przez Ministra właściwego do spraw transportu w drodze zarządzania. Egzamin uważa się za zdany po udzieleniu co najmniej 2/3 poprawnych odpowiedzi.

 
Testy egzaminacyjne:
 

a) kurs podstawowy: 30 pytań jednokrotnego wyboru, co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi  - wynik pozytywny z egzaminu

 
b) kurs specjalistyczny - przewóz w cysternach - 18 pytań, co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi   -
     wynik pozytywny z egzaminu
c) kurs specjalistyczny klasa 7 - 15 pytań, co najmniej 10 poprawnych odpowiedzi   - wynik pozytywny
    z egzaminu
d) kurs specjalistyczny klasa 7 - 15 pytań, co najmniej 10 poprawnych odpowiedzi   - wynik pozytywny
    z egzaminu
 
 
 
 
 


 
 
   Wszelkie zapytnia proszę kierować pod nr.: 18 444 9 400 lub 601 485 336.
 
 
 

 

       
 
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
16
09-16
 
Pracowania psychologiczna
Prowadzimy badania psychotechniczne oraz psychologiczne.
 
Aktualne terminy kursów
zobacz terminarz kursów
 
  strona główna O firmie Nasza oferta Aktualności Terminy zajęć Zgłoszenia Kontakt